WARUNKI UCZESTNICTWA W WYJAZDACH FUNDACJI

1. Opisane niżej warunki dotyczą wszystkich programów zamieszczonych na stronie Fundacji Vivaswan, w tym przede wszystkim organizowanych, współorganizowanych i realizowanych przez Fundację.

2. Ideą programów jest prztybliżanie kultury Indii z ich bogatą i różnorodną spuścizną intelektualną i duchową, w tym wprowadzanie w rozmaite dyscypliny tradycyjnej wiedzy, sztuki, folkloru i przyrody w cleu inspiracji, edukowacji i poprawiania zdrowia Uczestników programów.

3. Organizowane programy nie są i nie mogą być traktowane jako działalność komercyjna czy turystyczna Fundacji; służą one wyłącznie osiąganiu celów statutowych Fundacji; ich podstawą jest § 4 pkt. a), g) oraz h) Statutu Fundacji.

4. W przypadku zgłoszenia się na program organizowany przez Fundację, zapis nastąpi po podpisaniu Umowy (z zastrzeżeniem punktu 6) oraz wpłaceniu opłaty wpisowej / zaliczki. 

5. W przypadku programów zorganizowanych, na których ponosi się ryzyko wynikłe z warunków i klimatu, a także w przypadku programów na wysokości powyżej 3500 m. n.p.m., Uczestnik dodatkowo podpisuje Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych oraz Oświadczenie o przyjęciu ryzyka i zwolnieniu z odpowiedzialności.

6. Umowa z Fundacją ani inne dokumenty nie muszą być podpisywane, gdy organizatorem danego programu jest organizacja lub osoba współpracująca z Fundacją lub jedynie rekomendowana przez Fundację, ani gdy program jest dodatkową częścią innego programu. W takich sytuacjach Uczestnik akceptuje warunki głównego organizatora.

7. Osoby spoza zgłoszonej grupy mogą dołączyć do realizowanego programu lub wziąć udział w jego części pod warunkiem uzyskania zgody Organizatorów i przy braku sprzeciwu zapisanych Uczestników. 

8. Dołączająca osoba korzystająca z pomocy organizacyjnej w miejscach wspólnego pobytu ma obowiązek pokrywać z tego tytułu opłaty ponoszone i wskazane przez organizatorów.

9. Podróż na wskazane miejsce rozpoczęcia programu powinna odbyć się we własnym zakresie.

10. Podczas wszystkich programów Uczestnicy zobowiązani są stosować się do prawa odwiedzanego kraju, a także szanować przyrodę, zwyczaje i miejsca kultu i wykazywać się życzliwością wobec ludzi; przyjmujemy zasadę niekrytykowania spotkanych osób, ich zwyczajów i inności, przyjmowania ich takimi, jakie one są. Nadrzędną jest zasada ahimsy (aceptacji życia), z której wynikają wszystkie inne uniwersalnie akceptowalne zasady etyczne.  

11. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających. Osoby palące lub uzależnione od alkoholu lub innych substancji mogą wykorzystać wyjazd do skutecznego wyzbycia się swojego uzależnienia.

12. Organizatorzy mogą nie przyjąć zgłaszanej się osoby, której postawy i zachowanie mogą przeszkodzić w osiąganiu idei danego programu.    

13. Zapewniane posiłki są zawsze wegetariańskie i wegańskie.

14. Uczestnicy zobowiązują się nie fotografować ani nie filmować w miejscach, w których obowiązuje zakaz, w szczególności w obiektach sakralnych, chyba że uzyskają  przyzwolenie; zobowiązują się też nie robić zdjęć ani nie filmować w pobliżu obiektów wojskowych, ani wbrew życzeniu osób miejscowych czy przewodnika. Chcąc jakiejś osobie zrobić zdjęcie, należy wcześniej zapytać ją o zgodę.

15. Nagrywanie i filmowanie lekcji, wykładów, zajęć, spotkań, a także występów artystycznych jest dopuszczalne tylko po otrzymaniu każdorazowo zgody i w sposób nieprzeszkadzający. Nagrania te powinny pozostać wyłącznie do użytku prywatnego.

16. Organizatorzy mogą filmować, fotografować i nagrywać części programu w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, badawczych, pamiątkowych, późniejsztych publikacji w formach książkowych, albumów, kalendarzy czy wernisaży itd. Jednak każda publikacja materiałów z udziałem Uczestnika będzie wymagała wcześniejszej zgody bądź autoryzacji Uczestnika.

17. Zajęcia, wykłady itd., odbywają się w języku polskim, ale mogą odbywać się w języku angielskim, hindi, sanskrycie i innym, jeśli wykładowca nie włada językiem polskim bądź jeśli w grupie są osoby, które nie władają językiem polskim; w takich sytuacjach organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski lub wyjaśnienie.

18. Organizatorzy nie wykorzystują danych uzyskanych od Uczestników w celach innych niż kontakt z Uczestnikiem oraz przeprowadzenie programu i nie udostępniają ich osobom trzecim, zgodnie z etyką i obowiązującym przepisom prawa.

19. Udział w każdym progranie oznacza zgodę na wymienione tu Warunki uczestnictwa.