Ogólne warunki uczestnictwa w programach wyjazdowych Fundacji

1. Ogólne warunki uczestnictwa w programach wyjazdowych Fundacji dotyczą wszystkich programów organizowanych, współorganizowanych oraz tylko rekomendowanych przez Fundację Vivaswan.

2. Ideą programów jest upowszechnianie otwarcia się na kultury świata, a zwłaszcza Indii, gdzie bogata i różnorodna spuścizna intelektualna i duchowa, w tym jej rozmaite dyscypliny wiedzy, sztuki, folklor współżyjący z przyrodą itd., mają potężną siłę inspiracji do refleksji i zdobywania wiedzy.

3. Organizowane wyjazdy nie są i nie mogą być traktowane jako działalność gospodarcza czy turystyczna Fundacji; służą one wyłącznie osiąganiu celów statutowych Fundacji; ich podstawą jest § 4 pkt. a), g) oraz h) Statutu Fundacji.

4. W przypadku zgłoszenia się na program organizowany przez Fundację, wyjazd może nastąpić po podpisaniu Umowy oraz wpłaceniu opłaty wpisowej / zaliczki. Podpisując Umowę, Uczestnik akceptuje tym samym niniejsze Ogólne Warunki programów Fundacji Vivaswan.

5. Wszystkie wyjazdy Uczestnik podejmuje na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. W przypadku wyjazdów, na których ponosi się zwiększone ryzyko wynikłe z warunków i klimatu, zwłaszcza w obszarach powyżej 3500 m. n.p..m., Uczestnik dodatkowo może być poproszony o podpisanie Oświadczenia o przyjęciu ryzyka i zwolnieniu z odpowiedzialności. Rekomendowany jest zakup ubezpieczenia podróży (KL, NNW, OC, ubezpieczenie bagażu itd.) we własnym zakresie. 

6. Umowa z Fundacją ani inne dokumenty nie są podpisywane, gdy głównym organizatorem danego programu jest organizacja lub osoba współpracująca z Fundacją lub jedynie rekomendowana przez Fundację na jej stronie. W takich sytuacjach Uczestnik akceptuje warunki tego organizatora.

7. Podróż Uczestnika na wskazane miejsce rozpoczęcia programu powinna odbyć się we własnym zakresie.

8. Podczas wszystkich programów Uczestnicy zobowiązani są stosować się do prawa odwiedzanego kraju, a także szanować przyrodę, zwyczaje i miejsca kultu i wykazywać się życzliwością wobec ludzi; przyjmujemy zasadę niekrytykowania spotkanych osób, ich zwyczajów i inności, przyjmowania ich takimi, jakie one są. Nadrzędną jest zasada ahimsy (aceptacji życia i nieszkodzenia), z której wynikają wszystkie inne uniwersalnie akceptowalne zasady etyczne.

9. Podczas realizacji programów obowiązuje solidarność grupowa i wpieranie słabszych Uczestników. Programy mają rozwijać charakter oraz zdrowe podejście do ludzi i życia. 

10. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających. Osoby palące lub uzależnione od alkoholu lub innych substancji mogą wykorzystać wyjazd do skutecznego wyzbycia się swojego uzależnienia.

11. Zapewniane posiłki są zawsze wegetariańskie i wegańskie.

12. Obowiązuje zakaz wchodzenia w związki seksualne z osobami przygodnie spotkanymi podczas programów.

13. Uczestnicy zobowiązują się nie fotografować ani nie filmować w miejscach, w których obowiązuje zakaz, w szczególności w obiektach sakralnych, chyba że uzyskają  przyzwolenie; zobowiązują się też nie robić zdjęć ani nie filmować w pobliżu obiektów wojskowych i elektrowni wodnych, ani wbrew życzeniu osób miejscowych czy przewodnika. Chcąc jakiejś osobie zrobić zdjęcie, należy wcześniej zapytać ją o zgodę.

14. Nagrywanie i filmowanie lekcji, wykładów, zajęć, rozmów, a także występów artystycznych jest dopuszczalne tylko po otrzymaniu każdorazowo zgody i w sposób nieprzeszkadzający. Nagrania te powinny pozostać wyłącznie do użytku prywatnego.

15. Organizatorzy mogą filmować, fotografować  i nagrywać części programu w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, badawczych, pamiątkowych, późniejsztych publikacji w formach książkowych, albumów, kalendarzy itd. Jednak publikacja materiałów z udziałem Uczestnika będzie wymagała wcześniejszej zgody bądź autoryzacji Uczestnika.

16. W programach organizowanych przez Fundację zajęcia, wykłady itd., odbywają się w języku polskim, ale mogą odbywać się w języku angielskim, hindi, sanskrycie i innym, jeśli wykładowca nie włada językiem polskim bądź jeśli w grupie są osoby, które nie władają językiem polskim; w takich sytuacjach organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski lub dokładne wyjaśnienie.

17. Osoby spoza zgłoszonej grupy mogą dołączyć do realizowanego programu lub wziąć udział w jego części pod warunkiem uzyskania zgody organizatorów i przy braku sprzeciwu zapisanych Uczestników.

18. Dołączająca osoba korzystająca z pomocy organizacyjnej w miejscach wspólnego pobytu ma obowiązek pokrywać z tego tytułu opłaty ponoszone i wskazane przez organizatorów.

19. Organizatorzy nie wykorzystują danych uzyskanych od Uczestników w celach innych niż kontakt z Uczestnikiem oraz przeprowadzenie programu i nie udostępniają ich osobom trzecim, zgodnie z etyką i obowiązującym przepisom prawa.

***